facebook

Projekt edukacyjno-kulturowy „Młoda Malta”

Festiwal „Młoda Malta" organizowany jest przez Gimnazjum i Liceum Akademickie Da Vinci, Fundację Vox Artis oraz WSNHiD. Festiwal odbywa się pod patronatem Fundacji Malta, natomiast British Council Poland jest głównym patronem projektu.

Głównym celem projektu Młoda Malta jest stworzenie „żywego” forum do pogłębiania wymiany międzykulturowej, przełamywania barier i stereotypów oraz krzewienia postaw tolerancji i otwartości na „inność”. Młodzież z zaangażowanych w projekt szkół uczestniczy w całorocznym projekcie edukacyjnym, przygotowującym ich do festiwalu teatralnego, który jest punktem kulminacyjnym projektu. Idiomem tegorocznego Festiwalu Młoda Malta 2015 jest „Rytm mojego świata”, który nawiązuje do milenijnych celów rozwoju.

Cele edukacyjne:

 • krzewienie postaw tolerancji wobec ludzi i grup reprezentujących różne kręgi kulturowe i społeczne
 • przełamywanie barier w relacjach międzyludzkich, będących często konsekwencją stereotypowego postrzegania rzeczywistości
 • kształtowanie wśród młodych ludzi postaw otwartości na wielokulturowość i szacunku wobec dorobku kulturowego innych nacji i grup społecznych
 • działanie na rzecz zwalczania wszelkich form dyskryminacji
 • wzmacnianie wiedzy młodych ludzi na temat podstawowych praw człowieka, oraz problemów związanych z ich egzekwowaniem w różnych częściach świata
 • kreowanie wśród młodych ludzi postaw świadomych i wrażliwych na potrzeby innych poprzez promowanie działalności charytatywnej
 • kreowanie świadomości o „byciu częścią całości”
 • wykorzystanie teatru jako uniwersalnego medium do przekazywania treści związanych z tematyką projektu

Czas trwania projektu: listopad 2014– czerwiec 2015; podsumowaniem projektu będzie 5-dniowy festiwal zorganizowany od 8 do 12 czerwca 2015 roku w Poznaniu przez Gimnazjum i Liceum Akademickie Da Vinci, we współpracy z Fundacją Malta.

Uczestnicy (szkolne grupy teatralne składające się z 5 uczniów i 2 nauczycieli):

Polska:

 • Gimnazjum i Liceum Akademickie Da Vinci przy WSNHiD w Poznaniu
 • Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • British International School of Cracov

NiemcyGeorg-Büchner-Gymnasium, Seelze

Hiszpania: Sagrada Família (General secondary school), El Masnou

Malawi: Chichiri Secondary School, Blantyre

Meksyk: Colegio Cervantes, Pachuca

Norwegia: czekamy na potwierdzenie

Szkocja: czekamy na potwierdzenie

Ukraina: YGO theatre group, Czernihów

Czechy: szukamy partnera

Temat festiwalu: “Rytm mojego świata” (‘The rythm of my world’); inspiracją do tegorocznego tematu festiwalu jest wiersz Czesława Miłosza „Przypowieść o maku” oraz milenijne cele rozwoju.

Działania:

 • Przygotowanie Festiwalu Młoda Malta 2015 w czerwcu 2015 r. pod patronatem Festiwalu Malta 2015. W festiwalu weźmie udział 12 młodzieżowych grup teatralnych (5 uczniów i 2 nauczycieli z każdej szkoły). Każda grupa zaprezentuje spektakl nawiązujący do tematu festiwalu „Rytm mojego świata” i promujący postawy tolerancji wobec ‘inności”. W ramach działań organizacyjnych podjęta zostanie bieżąca współpraca z Fundacją Malta oraz, instytucjami partnerskimi, m.in. British Council, ekspertami w ramach wsparcia merytorycznego, oraz z wolontariuszami i rodzicami uczniów szkół Da Vinci zaangażowanych w organizację zakwaterowania dla uczestników festiwalu.
 • Wydawanie gazety „Młoda Malta” (w formie elektronicznej i papierowej), w której przedstawiane są bieżące działania uczestników projektu Młoda Malta (autorami tekstów i zdjęć są młodzi wolontariusze, którzy tworzą redakcję Młodej Malty przy współpracy merytorycznej z profesjonalnymi dziennikarzami, m.in. Gazety Wyborczej). Gazeta będzie kolportowana w miastach, z których pochodzą uczestnicy projektu, w celu promowania głównych idei projektu
 • Przygotowanie przez młodzieżowe grupy teatralne z każdej uczestniczącej w projekcie szkoły happeningów nawiązujących do tematu tegorocznego projektu. Głównym celem tego działania jest promowanie postaw tolerancji oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, która może mieć różne oblicza w różnych szkołach i krajach. Autorami i wykonawcami będzie sama młodzież, tak, aby problem dyskryminacji został pokazany oczami młodego człowieka, z perspektywy środowiska, w którym żyją. Młodzież będzie pracowała przy wsparciu merytorycznym nauczycieli. Happeningi zostaną najpierw pokazane społecznościom lokalnym, a następnie zaprezentowane podczas festiwalu Młoda Malta 2015, korzystając z przestrzeni plenerowej w ramach Festiwalu Malta 2015.
 • Przygotowanie wspólnego tańca pt. „Rytm mojego świata”, który zostanie zaprezentowany przez wszystkich uczestników w przestrzeni plenerowej festiwalu w czerwcu 2015r.
 • Działalność młodzieżowego wolontariatu w ramach akcji „Skrzydła dla Malawi” (całoroczna zbiórka funduszy na pokrycie kosztów podróży grupy teatralnej z Malawi; w ramach akcji organizowane będą imprezy charytatywne, koncerty, happeningi etc.; do podjęcia akcji charytatywnej, zainicjowanej przez młodzież z Liceum Akademickiego Da Vinci, zaproszeni zostaną uczniowie ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie, co ma na celu wzmocnienie między nimi współpracy oraz bezpośredniego zaangażowania w działalność charytatywną
 • Organizacja warsztatów teatralnych dla młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie przez ekspertów w dziedzinie teatru w ramach działań artystycznych i warsztatowych w trakcie festiwalu
 • Wykorzystanie nowych mediów w celu promocji festiwalu Młoda Malta, jako integralnej części Festiwalu Malta 2015 oraz w bieżącej współpracy między uczestnikami projektu (3 konferencje online, konkurs na plakat festiwalu Młoda Malta 2015), w celu poszerzenia akcji promocyjnej zostanie podjęta współpraca z lokalnymi mediami oraz British Council i BBC (w ramach projektu BBC for Schools);
 • Przygotowanie wspólnego spektaklu przez 3 klasy z SP Da Vinci, Colegio Cervantes z Meksyku y Sagrada Familia z Hiszpanii, który zostanie nagrany, a następnie zaprezentowany w trakcie festiwalu w czerwcu 2015r.

The educational and cultural project “Young Malta”

The main aim of the project “Young Malta”, which is organised for young people from Europe, as well as from other parts of the world, is creating alive, exuberant space for multicultural communication, breaking down barriers, challenging stereotypes and promoting tolerance towards others, being open to cultural diversity. Young people from schools participating in this educational project prepare for a theatre festival which is the climax of the whole project. The topic of Young Malta Festival 2015 is ‘The Rhythm of my World’- referring to the Millennium Development Goals established by the United Nations in 2000.

Educational goals:

 • Promoting tolerance towards people and groups of people of different social, ethnic and cultural background.
 • Breaking down barriers between people and challenging stereotypes.
 • Developing among young people of the attitude of openness and respect towards different ethnic and cultural groups and their inheritance.
 • Broadening the knowledge of human rights and problems with respecting and recognizing them in many parts of the world.
 • Adopting the attitude of awareness and sensitivity to other people’s needs, by promoting charity.
 • Raising awareness of ‘being a part of the greater whole’.
 • Employing theatre as a universal medium for communicating the goals of the project.

Project Schedule: November 2014 - June 2015; the culmination of the project: a 5-day festival between 8th and 12th June 2015 organised in Poznan by Da Vinci Schools, in cooperation with Malta Foundation.

Participants (school theatres – a group of 5 students and 2 teachers from each school):

Poland:

 • Da Vinci Schools in Poznań
 • Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie British
 • International School of Cracov

Germany: Georg-Büchner-Gymnasium, Seelze

Spain: Sagrada Família (General Secondary School ), El Masnou

Malawi: Chichiri Secondary School, Blantyre

Mexico: Colegio Cervantes, Pachuca

Ukraine: Youth NGO „Theatre 23”, Czernihiv

Norway: we are waiting for confirmation

Scotland: we are waiting for confirmation

Czech Republic: we are looking for a partner

The topic of the festival: ‘The Rhythm of my World’; the inspiration for this year’s festival comes from the poem by Czeslaw Milosz, ‘A Parable of the Poppy’ and from the Millennium Development Goals

Activities:

 • Preparing Young Malta 2015 festival in June 2015 in cooperation with Malta Festival 12 theatre groups will participate ( 5 pupils and 2 teachers from each school). Each group will present a performance related to the topic of the festival- ‘The Rhythm of my World’ and promoting tolerance of diversity in today’s world. An ongoing cooperation will take place with Malta Foundation and other partner organisations, including British Council, and volunteers and parents of pupils from Da Vinci Schools involved in organizing accommodation for the participants.
 • Publishing Young Malta Journal ( in both paper and electronic form) that will present the activities of participants of Young Malta ( the authors of the texts and photos will be young volunteers who will build school editorial board in cooperation with professional journalists , e.g. from ‘Gazeta Wyborcza’). The journal will be distributed in the hometowns of Young Malta participants to promote the main concept of the project
 • Preparation by the participating theatre groups of happenings related to the topic of this year’s project. The main aim of this activity is promoting tolerance and fighting discrimination which can take various forms in different schools and different countries. The authors and performers will be the young people, so that the problem of discrimination was shown as seen with their eyes from the perspective of the environment they are living in. Young people will be supported by their teachers. Happenings will be presented in local communities, and also during Young Malta festival 2015, using the open-air venues of Malta Festival.
 • Preparing collaborative dance routine entitled ‘The Rhythm of my World’ that will be presented by all participants in an open –air venue of 2015 festival.
 • Voluntary activities of young people’s – ‘Wings for Malawi’- an annual collection of funds to cover the costs of journey for the theatre group from Malawi; the action involves organising charity events, concerts and happenings and was initiated by pupils from Da Vinci Secondary School, but participants from other schools involved in Young Malta will also be invited, which will enhance their cooperation and involvement in charity work)
 • Organising theatre workshops for young people from schools participating in the project and run by theatre experts within art workshops during the festival
 • Using new media to promote Young Malta festival an integral part of Malta festival an of the ongoing cooperation with all project participants ( 3 online conferences, Young Malta festival poster contest); to extend promotional activities we will cooperate with local media, British Council and BBC ( BBC for Schools) Preparing short performances by three classes of a primary school from Da Vinci Primary School, Sagrada Familia (Spain) and Colegio Cervantes (Mexico), which will be recorded and presented during the festival in June 1015.

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
MOD_NEWS_PRO_GK5_NSP_PREV MOD_NEWS_PRO_GK5_NSP_NEXT
Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

Dziewięcioosobowa rodzina ze Środy Wlkp. spędzi tegoroczne święta z uśmiechem na twarzy! mnóstwo wszelakiego dobra: produkty spożywcze i drogeryjne, prezenty dla poszczególnych członków rodziny, lodówka, szafka pod zlewozmywak (zakupiona z pieniędzy zarobionych...

Czytaj więcej
Be the Change, Take the Challenge

Be the Change, Take the Challenge

Be the Change, Take the Challenge, czyli jak przekształcić świat zgodnie z Agendą 2030, która określa 17 celów zrównoważonego rozwoju. Pierwsza sesja online z Trabzon Fen Lisesi w ramach nowego projektu...

Czytaj więcej
Konkurs o Mistrza Ortografii Liceum Akademickiego Da Vinci

Konkurs o Mistrza Ortografii Liceum Akademickiego Da Vinci

W poniedziałek 19 listopada odbył się Konkurs o Mistrza Ortografii Liceum Akademickiego Da Vinci. Z trudnościami polskiej ortografii zmierzyło się 20 uczniów. Mistrzem Ortografii została uczennica klasy 3 LA. Drugie miejsce zajął uczeń...

Czytaj więcej
Debaty z Erasmusem+

Debaty z Erasmusem+

Wkrótce rozpoczynamy 2-letni projekt międzynarodowy finansowany z Funduszy Erasmus +. Nasza szkoła jest jego pomysłodawcą i koordynatorem. Przez 2 lata będziemy się wzajemnie odwiedzać i debatować po angielsku w międzynarodowym składzie. W projekcie...

Czytaj więcej
Niepodległe

Niepodległe

W miniony piątek uczciliśmy dzień odzyskania niepodległości, do czego przygotowywaliśmy się przez ostatni tydzień. Uczniowie przez ostatni tydzień zdobywali informacje o zasłużonych w tej walce i przygotowywali plakaty poświęcone walce o...

Czytaj więcej
Lekcja akademicka - chemia

Lekcja akademicka - chemia

W środę licealiści uczęszczający na fakultet chemiczny zagłębiali tajniki badań nad mechanizmami reakcji w Zakładzie Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM. Dowiadywali się jak można zbadać coś, co żyje kilka nanosekund...

Czytaj więcej
Halloween w LA

Halloween w LA

31 października korytarze naszej szkoły zaroiły się dziwnymi postaciami ...

Czytaj więcej
Lekcja akademicka na Uniwersytecie Technicznym

Lekcja akademicka na Uniwersytecie Technicznym

26 września licealiści uczęszczający na fakultet z fizyki swoje zajęcia mieli na UT. Doświadczenia z kinematyki i dynamiki były doskonała powtórką wiadomości dla uczniów klasy trzeciej, a wprowadzeniem do Mechaniki dla...

Czytaj więcej
TO BYŁ MECZ!!!

TO BYŁ MECZ!!!

Tegoroczny Dzień Nauczyciela obchodziliśmy na Kutrzeby w duchu sportowym. Rozegraliśmy mecz siatkówki: reprezentacja uczniów kontra reprezentacja nauczycieli. Walka była zażarta, emocje sięgały zenitu.  Ostatecznie nauczyciele, w silnym interdyscyplinarnym składzie, wygrali...

Czytaj więcej
Projekt @Nomemorize

Projekt @Nomemorize

Jedni pływają po Morzu Śródziemnym, inni szkolą się nad Morzem Czarnym. Dwoje uczniów z klasy 3LA uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu projektowo-warsztatowym w ramach programu Erasmus+ w tureckim Trabzon. To już...

Czytaj więcej
Pompeje, Capri i inne...

Pompeje, Capri i inne...

Pompeje - to warto i trzeba zobaczyć, i tak zrobiliśmy. Kolejką podmiejską pojechaliśmy zwiedzać starożytne ruiny u stóp Wezuwiusza. Chodząc po ulicach, placach, świątyniach, teatrach, termach oraz domach prywatnych dotykaliśmy...

Czytaj więcej
Nareszcie na lądzie!

Nareszcie na lądzie!

Przebłagaliśmy Neptuna i pozwolił nam zawinąć do Salerno. Po wyjściu na ląd rzuciliśmy się na włoskie specjały: pizza, mule, pasta i oczywiście lody!!! Nasyceni pysznościami, widokami i lądem pod stopami, pożeglowaliśmy...

Czytaj więcej
Piąty dzień w morzu, a lądu nie widać

Piąty dzień w morzu, a lądu nie widać

Wieje pomiędzy 6 a 9, ale kierunek wiatru nie pozwala nam dotrzeć do celu. Błąkamy się więc po przestworzach Morza Śródziemnego, śniąc o włoskiej pizzy, lodach i lądzie.Pełni wiatru w...

Czytaj więcej
Jak łupinką po oceanie

Jak łupinką po oceanie

Było tak przyjemnie, a teraz wieje jak diabli. Neptun wiatru nam nie żałuje. Żeglujemy, chorujemy, ale się nie poddajemy. Fale pokład zalewają, lądu żadnego nie widać - może gdzieś dopłyniemy...

Czytaj więcej
Rejs pełen wrażeń

Rejs pełen wrażeń

Było bardzo przyjemnie, ale wiało jak diabli. Neptun wiatru nam nie żałował. Żeglowaliśmy, chorowaliśmy, ale się nie poddaliśmy. Fale pokład zalewały, lądu żadnego nie było widać - szczęśliwi i pełni wrażeń...

Czytaj więcej
Między Genuą, a Elbą - tak było 24 września

Między Genuą, a Elbą - tak było 24 września

Płyniemy. Na razie wiatr "w paszczę", więc żagle zrzucone. Żeby je postawić trzeba się tego nauczyć. Szkolenie na kotwicy u wybrzeży Elby. Jak zwykle dają w kość. Może wskoczymy do...

Czytaj więcej
Pogoria 2018 - dzień pierwszy

Pogoria 2018 - dzień pierwszy

Po 19 godzinach dojechaliśmy. Jesteśmy w Genui. Odpoczynek? Nie, żar leje się z niba, a my? Szkolenie! Bez tego nigdzie nie popłyniemy...

Czytaj więcej
Oswajamy fizykę

Oswajamy fizykę

Fizyka jaka jest każdy wie. Ciekawa i niełatwo ją poznać. Uczniowie LA udali się 11 września na zajęcia z fizyki na Wydział Fizyki Uniwersytetu Technicznego. Pani mgr Dorota Gołębiewska w...

Czytaj więcej
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

7 września 2018 r. uczniowie Akademickiego Liceum Da Vinci w Poznaniu wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” S. Żeromskiego. W przedsięwzięciu wzięła udział młodzież klas: maturalnej, drugiej i pierwszej wraz z...

Czytaj więcej
Początek roku - inauguracja projektu

Początek roku - inauguracja projektu

Początek roku w szkołach Da Vinci na Kutrzeby stanowił jednocześnie inaugurację projektu "Wolność, Godność Niepodległość", poświęconemu 100- leciu odzyskania niepodległości przez Polskę i roli Wielkopolski w tym procesie. Po niezwykle interesującym...

Czytaj więcej
Terminarz rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Terminarz rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Liceum Akademickiego Da Vinci odbędzie się 3.09 o godz. 10.00 w budynku szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II pt. rotunda.

Czytaj więcej
Lekcja akademicka klasy 2 LA

Lekcja akademicka klasy 2 LA

Dziś grupa uczniów z fakultetu chemia i fizyka wybrała się na zajęcia laboratoryjne do Zakładu Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Politechniki Poznańskiej. Poznaliśmy instrumentalne metody analizy fizykochemicznej takie jak spektrofotometria i...

Czytaj więcej
Doshtodia

Doshtodia

Elf, wampir, pół-smok i trollica spotykają się pewnego wieczoru w starej karczmie. Tu wspólnie postanawiają wyruszyć w podróż w poszukiwaniu cennych artefaktów. Czy im się uda? Doshtodia to gra RPG...

Czytaj więcej
STEM Discovery Week

STEM Discovery Week

W ramach tegorocznej edycji STEM Discovery Week uczniowie Liceum Akademickiego Da Vinci realizowali interdyscyplinarny projekt Measuring Speed to Understand Forces Motion, którego celem było rozwijanie umiejętności pracy w grupie, dyskusji...

Czytaj więcej
Gra online na eTwinning

Gra online na eTwinning

Od kilku dni uczniowie w całej Europie na platformie eTwinning rozwiązują zagadki, by poznać sekrety europejskiego dziedzictwa kulturowego. Internetowa gra online „Wyprawa odkrywców” nawiązuje do tegorocznego hasła przewodniego eTwinningu, jakim jest...

Czytaj więcej
"No memorize anymore, come and play for more"

"No memorize anymore, come and play for more"

Poprzedni tydzień upłynął pod znakiem warsztatów w ramach projektu Erasmus+ "No memorize anymore, come and play for more". Uczniowie i nauczyciele z Turcji, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Węgier i naszej szkoły brali udział...

Czytaj więcej
 Alpy w Turynie

Alpy w Turynie

Oto fotorelacja z Alp w Turynie. Czy było pięknie? było BAJECZNIE!  

Czytaj więcej
Chemia analityczna?

Chemia analityczna?

1 grudnia w ramach fakultetu z chemii uczniowie liceum brali udział w zajęciach z chemii analitycznej w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego. Dzięki zaangażowaniu pracowników tej katedry mogli oni w praktyce w profesjonalnym laboratorium nauczyć...

Czytaj więcej
Rok Wisły

Rok Wisły

Rok 2017 to Rok Rzeki Wisły. W związku z tym wydarzeniem uczniowie klas gimnazjum i liceum wykonali różnorodne projekty. Oto najlepsze z nich:

Czytaj więcej
Juvenes Translatores

Juvenes Translatores

Jeżeli zgodnie z mottem UE mamy być zjednoczeni w różnorodności, musimy znać języki obce (również, a może przede wszystkim, język ojczysty). Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych UE organizuje co roku...

Czytaj więcej
Debaty czas zacząć

Debaty czas zacząć

On Wednesday (08.11) our school  held Oxford Debates with Geodetska Tehnicka Skola, Zagreb, Croatia. Our team members were: Mikołaj Małecki, Wiktoria Szwed, Michał Kabaciński and Karolina Janson. The thesis was...

Czytaj więcej
Do widzenia "Pogorio"

Do widzenia "Pogorio"

Pięknie jest płynąć, mieć przed sobą jasno wyznaczony cel, pięknie jest mieć przy sobie kapitana, który wszystko wie, zawsze bezpiecznie poprowadzi nas do portu…   Nicea, dopłynęliśmy… Była Barcelona, Majorka, Minorka, Sardynia...

Czytaj więcej
EDL 2017

EDL 2017

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna jest nauka języków obcych. Wiedzą o tym najlepiej nasi licealiści, którzy przygotowali krótki wideoklip na temat nauki ich ulubionych języków i wzięli udział w próbie...

Czytaj więcej
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach majowej odsłony realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Gimnazjum i Liceum Da Vinci zwróciliśmy uwagę na słowo. Dokładniej zaś: na kwestie filmowe. Wiele z nich weszło bowiem do języka...

Czytaj więcej
Facebookowy lekturownik Da Vinci

Facebookowy lekturownik Da Vinci

W polonistycznym projekcie czytelniczym uczniowie klas licealnych Da Vinci wykonali nietypowe profile swoich ulubionych bohaterów literackich. Otóż niesztampowo, bo w miejsce klasycznych charakterystyk postaci, przygotowali sylwetki danego bohatera wybranej przez siebie...

Czytaj więcej
Dzień Motyla 2017

Dzień Motyla 2017

"Dzień Motyla - Dzień wrażliwości" to projekt zrealizowany przez “Mały wolontariat” oraz "Motyli Wolontariat", skupiony wokół Hospicjum Palium w Poznaniu. Uczniowie naszego Liceum wzięli w nim aktywny udział.

Czytaj więcej
Fale grawitacyjne

Fale grawitacyjne

W środę, 15 marca uczniowie uczęszczający na fakultet z fizyki wzięli udział w wykładzie o falach grawitacyjnych. Wykład odbywał się na Wydziale Fizyki UAM i w sposób przystępny przybliżył słuchaczom...

Czytaj więcej
21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Gimnazjum i Liceum Da Vinci odbył się w minionym tygodniu konkurs polonistyczny. Przez trzy dni uczniowie pobierali arkusze kolejnych zadań. Dotyczyły one ulubionych lektur, poprawności...

Czytaj więcej
Komiksopedia = komiks + paideia ‘wiedza’

Komiksopedia = komiks + paideia ‘wiedza’

W związku zakończeniem semestru zimowego roku szkolnego 2016/2017 i klasyfikacjami podsumowującymi osiągnięcia uczniów z poszczególnych przedmiotów każda klasa Liceum Akademickiego Da Vinci przygotowała zestaw kart tworzących Komiksopedię. Nasza Komiksopedia to kompendium wiadomości...

Czytaj więcej
Spotkanie ze Sztuką – licealiści w teatrze

Spotkanie ze Sztuką – licealiści w teatrze

Dnia 15 lutego licealiści Da Vinci wybrali się na spektakl do Teatru Polskiego. Towarzyszyli nam również zainteresowani przedstawieniem Rodzice oraz znajomi i współkoledzy Uczniów. Zasiedliśmy na kameralnej widowni (40 miejsc), którą...

Czytaj więcej
Koncert promujący Młodą Maltę 2017

Koncert promujący Młodą Maltę 2017

W piątek 20 stycznia w Auli Artis  odbył się koncert promujący festiwal Młoda Malta, który obfitował w wydarzenia taneczne, wokalne i teatralne.  W dobry nastrój wprowadził widzów przebojowy, energiczny występ Hiciorków...

Czytaj więcej
Spełniliśmy kolejne marzenie

Spełniliśmy kolejne marzenie

Oto fotorelacja z wizyty u dzielnej Olgi, do której udałyśmy się w przeddzień 18. urodzin. Dziewczyna, która niedawno pokonała guza mózgu, otrzymała od nas, uczniów gimnazjum i liceum Da Vinci...

Czytaj więcej
Zajęcia w Collegium Chemicum

Zajęcia w Collegium Chemicum

W grudniu w ramach fakultetu z chemii, miałyśmy okazję wziąć udział w interesujących zajęciach z analizy chemicznej w Zakładzie Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej. Zajęcia...

Czytaj więcej
Let’s challenge, czyli kolejny pojedynek na słowa

Let’s challenge, czyli kolejny pojedynek na słowa

On December 16th the four of us challenged their knowledge, cleverness and oral skills in an Oxford debate again. This time we competed with a team from Spain. The topic...

Czytaj więcej
Polscy nobliści

Polscy nobliści

10 grudnia w Filharmonii Sztokholmskiej po raz kolejny wręczono Nagrody Nobla. To doniosłe wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do przypomnienia sobie sylwetek najbardziej znanych rodzimych noblistów. Dlatego też w Gimnazjum i Liceum...

Czytaj więcej
Mikołajki

Mikołajki

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Całej szkole już od tygodnia udziela się radosna atmosfera oczekiwania, w którą wprowadziły nas szkolne Mikołajki. Tego dnia na jednej z przerw, przy dźwiękach piosenek...

Czytaj więcej
Skąd się biorą dźwięki wokół nas?

Skąd się biorą dźwięki wokół nas?

W środę 14 grudnia uczniowie Liceum Akademickiego, ramach fakultetu z fizyki wysłuchali wykładu prof. Rufina Makarewicza o tym, skąd się biorą dźwięki. Żywy przekaz treści fizyczny, okraszony solidną dawką humoru uświadomił...

Czytaj więcej
Multilingual Poetry – zakończenie projektu

Multilingual Poetry – zakończenie projektu

Zakończyliśmy międzynarodowy projekt na platformie eTwinning, którego celem było wspólne pisanie poezji w języku angielskim z wykorzystaniem słów języków ojczystych, którymi na co dzień posługują się uczestnicy projektu, czyli uczniowie...

Czytaj więcej
Podróż w czasie

Podróż w czasie

Z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce klasa 3 LA Da Vinci przygotowała dla całej społeczności szkolnej podróż w czasie do epoki PRL-u. O godzinie ósmej w jednej z...

Czytaj więcej
Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka

Dnia 08.12.2016 liceum Da Vinci zaangażowane było w pakowanie prezentów na Szlachetną Paczkę. Z drobną pomocą od gimnazjum uzbierały się prawdziwe tony pożywnego jedzenia i nie tylko. Wszystko pieczołowicie włożono...

Czytaj więcej
Word battle, czyli pojedynek na słowa

Word battle, czyli pojedynek na słowa

On November 7th, four of our high school students took part in an oxford debate. They competed with a school from Vigevano (Italy). The topic of this discussion was related to...

Czytaj więcej
Spotkanie z panem Piotrem Voelkelem

Spotkanie z panem Piotrem Voelkelem

Dnia 18 października mieliśmy niepowtarzalną okazję porozmawiać z panem Piotrem Voelkelem na temat jego drogi do sukcesu oraz planowania ścieżek kariery. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a odpowiedzi naszego...

Czytaj więcej
Musical „Jesus Christ Superstar”

Musical „Jesus Christ Superstar”

Musical „Jesus Christ Superstar” – rockoperę, solistów, zespół wokalno-taneczny, orkiestrę Teatru Muzycznego, wokalistę TSA w roli Jezusa, misterium światła i dźwięku, ostatni tydzień z życia Chrystusa ukazany z dwóch perspektyw… –...

Czytaj więcej
Teatr w szkole...

Teatr w szkole...

Artystyczne niepokorne duszyczki z liceum czują wraz z jesienna aurą niepokój...... Czas, by stworzyć coś własnego. Poniższe zdjęcia ilustrują, jak powstaje scenariusz nowej sztuki......

Czytaj więcej
Debaty Oksfordzkie

Debaty Oksfordzkie

W tym roku chcielibyśmy zaproponować licealistom nowy projekt, który sprawdzi ich umiejętności dyskutowania, argumentowania, a także umiejętności językowe, w tym konkretnym przypadku języka angielskiego, ponieważ w projekcie biorą udział szkoły...

Czytaj więcej
Układ układowi nierówny

Układ układowi nierówny

W środę, 19 października uczniowie klasy 1LA wybrali się w strugach deszczu na Wydział Fizyki UAM i wzięli udział w wykładzie prof. dr hab. Tadeusza Jana Jopka pt. "Układy odniesienia...

Czytaj więcej
Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela

Tego roku Dzień Nauczyciela świętowaliśmy w naszej szkole w sposób dość niezwykły: już od wczesnego rana trwały przygotowania do apelu oraz otrzęsin pierwszej klasy liceum. Otrzęsiny, których atrakcje polegały między innymi...

Czytaj więcej
Multilingual Poetry

Multilingual Poetry

Uczniowie klasy 1LA i 2LA wzięli udział w projekcie międzynarodowym zainicjowanym przez belgijska nauczycielkę Muriel Goffin ze szkoły Centre Scolaire Notre Dame de la Sagesse, Bruxelles Belgium. Celem projektu było...

Czytaj więcej
Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

W tym roku już po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Języków. W tej edycji uczniowie Liceum Akademickiego Da Vinci przekonali się, że tłumaczenie poezji nie jest zadaniem łatwym, ale kreatywność...

Czytaj więcej
Projekt "Filmoteka Szkolna. Akcja"

Projekt "Filmoteka Szkolna. Akcja"

W piątek 16 września 1 LA miała okazję zmierzyć się z uczniami innych poznańskich szkół w kinowej grze miejskiej, organizowanej przez kino Muza w ramach projektu "Filmoteka Szkolna. Akcja". Uczennice...

Czytaj więcej
Wycieczka klasowa II LA

Wycieczka klasowa II LA

30 maja klasa 2LA wraz z wychowawcą – Karoliną Kowalewską oraz Panią Marzeną Tchórzewską, udała się na trzy-dniową wycieczkę do Wrocławia. Już od pierwszego dnia, czekały na nas liczne atrakcje...

Czytaj więcej
Trwa Młoda Malta 2016

Trwa Młoda Malta 2016

Theatre, music, dance, art, interaction, community, tolerance, friendship, sharing experiences, multicultural diversity – to słowa, które opisują Young Malta Festival. Trzecia edycja przebiegać będzie pod hasłem: Actor/Spectator/Witness. 70 uczestników, z...

Czytaj więcej
1 LA zdobywa Wrocław

1 LA zdobywa Wrocław

1-3 czerwca  – odbyła się wycieczka klasy pierwszej liceum do Wrocławia. Uczniowie mieli okazje zwiedzić Starówkę miasta, zobaczyć słynne ZOO Wrocławskie oraz Afrykarium otwarte w 2014 roku chroniące gatunki zagrożone...

Czytaj więcej
Dzień Sportu 2016

Dzień Sportu 2016

Dnia 25 maja uczniowie Gimnazjum i Liceum Da Vinci brali udział w zmaganiach sportowych w ramach Dnia Sportu. Było gorąco i pasjonująco.   

Czytaj więcej
23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Dzisiaj na lekcji języka hiszpańskiego obchodziliśmy Światowy Dzień Książki. Na samym początku wyjaśniliśmy genezę tego święta, a następnie wspomnieliśmy pisarzy, dzięki którym możemy obchodzić to cudowne święto. Każdy z nas...

Czytaj więcej
Nasza uczennica finalistką Olimpiady Artystycznej!

Nasza uczennica finalistką Olimpiady Artystycznej!

Maria Horowska, uczennica trzeciej klasy naszego liceum, została finalistką XL Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki. Ogólnopolski konkurs, odbywający się w Warszawie w Muzeum Narodowym i w Muzeum Pałacu w Wilanowie...

Czytaj więcej
Projekt historyczno-językowy w ramach metody CLIL

Projekt historyczno-językowy w ramach metody CLIL

Okazuje się, że historia nie musi być nudna, a nauka niemieckiego i hiszpańskiego nie ogranicza się tylko do zasad gramatycznych i wkuwania słówek. Przekonali się o tym uczniowie klasy 1LA, którzy...

Czytaj więcej
Wielkanocne akcenty w naszej szkole

Wielkanocne akcenty w naszej szkole

Wielkanocne akcenty w naszej szkole

Czytaj więcej
Światowy Dzień Poezji

Światowy Dzień Poezji

Dnia 21 marca 2016 roku, czyli w Światowym Dniu Poezji (oraz jeden dzień po obchodzeniu równonocy wiosennej), z samego rana na lekcji języka polskiego uczniowie 1LA i 2LA obchodzili to...

Czytaj więcej
Spotkanie z prawnikiem

Spotkanie z prawnikiem

Na jednej z ostatnich lekcji WOS-u 1LA czekała na uczniów niespodzianka; ową niespodzianką był gość zaproszony przez pana Macieja Zbierzyńskiego do poprowadzenia zajęć. Niespodziewanym gościem okazał się pan Andrzej Paduch...

Czytaj więcej
Lekcje akademickie na Uniwersytecie Przyrodniczym

Lekcje akademickie na Uniwersytecie Przyrodniczym

W poniedziałek 22.02.16. uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego Da Vinci uczestniczyli w specjalnie przygotowanych akademickich lekcjach chemii. Było to możliwe dzięki umowie o współpracy, podpisanej w czerwcu 2013 r. między naszą szkołą, a Uniwersytetem Przyrodniczym. Zajęcia odbyły się w salach...

Czytaj więcej
Drgania i fale na Politechnice Poznańskiej

Drgania i fale na Politechnice Poznańskiej

W piątek, uczniowie naszego Liceum zainteresowani i zamiłowani w fizyce uczestniczyli w wykładzie pt. Drgania i fale mechaniczne. Był to ostatni wykład w tym roku szkolnym, z cyklu zajęć dla klas akademickich. Było jak zwykle ciekawie, ale tym razem drgająco...

Czytaj więcej
Dzień Chemii

Dzień Chemii

We wtorek 2 lutego w naszej szkole był Dzień Chemii. Gościliśmy wykładowców Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia. Nasi uczniowie pilnie pracowali w czterech grupach warsztatowych. Doświadczenia wykonywane były w parach, według wskazówek prowadzących...

Czytaj więcej
My też graliśmy z WOŚP

My też graliśmy z WOŚP

Już po raz drugi byłam wolontariuszką WOŚP. Bardzo lubię pomagać innym, a wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy mogę to robić z przyjemnością. Cała Polska jednoczy się w ten jeden dzień by wspomóc tych, którzy...

Czytaj więcej
Wigilijny Koncert

Wigilijny Koncert

Gdy pierwsza gwiazdka błysnęła na niebie,  Święty Mikołaj przyszedł do Ciebie.  Razem wspomnieliśmy różne czasy  spożyliśmy także świąteczne frykasy.  Potem odleciał i skrył Go mrok,  lecz Ty się nie martw, bo wróci za rok!   W ten...

Czytaj więcej
Projekt geograficzno- humanistyczny

Projekt geograficzno- humanistyczny

Wraz z budzącym się słońcem w czwartek, 22 października 2015 roku, uczniowie liceum wyruszyli w poszukiwaniu przygody. Skierowali się na południe Polski, a tam pierwszego dnia w kaskach na głowach...

Czytaj więcej
Doświadczyć fizyki

Doświadczyć fizyki

23 października klasa 1 LA brała udział w wykładzie na temat fizyki współczesnej. Wykład przygotował dr Adam Buczek z Wydziału Fizyki Techniczej Politechniki Poznańskiej , w ramach zajęć dla klas...

Czytaj więcej
Drogi do rzeczywistości

Drogi do rzeczywistości

22 października, uczniowie fakultetu fizyki uczestniczyli w dwóch wykładach z cyklu: Drogi do rzeczywistości. Cykl jest realizowany przez Centrum Nauki Kopernik. Wykład pt. Geometria wygłosił ks. prof. dr hab. Michał Heller - fizyk...

Czytaj więcej
Fizyka - zaczynamy

Fizyka - zaczynamy

W tym roku, jak w poprzednich latach zgłębianie tajników fizyki będziemy urozmaicać udziałem w wykładach otwartych organizowanych przez poznańskie uczelnie. Na dobry początek - wykład na wydziale Fizyki UAM na temat...

Czytaj więcej
W średniowiecznym skryptorium

W średniowiecznym skryptorium

Klasy I LA, II LA i IIILA w ubiegły poniedziałek (26.10) uczestniczyły w warsztatach kaligrafii średniowiecznej. Celem dwugodzinnych zajęć było skopiowanie wybranego inicjału z manuskryptu. Uczniowie bardzo chętnie wcielili się...

Czytaj więcej
Otrzęsiny

Otrzęsiny

14 października w naszej szkole odbyły się otrzęsiny, organizowane przez 2 LA dla klasy pierwszej. Pierwszaki uczestniczyły w trzech konkurencjach. Pierwszą z nich były liczne zabawy integracyjne, które ukazały jak...

Czytaj więcej
„Transplantacja- JESTEM NA TAK"

„Transplantacja- JESTEM NA TAK"

29 września uczniowie wraz z panią Karoliną Kowalewską wzięli udział w konferencji zatytułowanej „Transplantacja- JESTEM NA TAK’. Poruszonych zostało wiele intrygujących, czasem nawet kontrowersyjnych kwestii; choćby handel narządami, czy „śmierć...

Czytaj więcej
Europejski Dzień Języków 2015

Europejski Dzień Języków 2015

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków rozciągnęły się do całego tygodnia. W dniach od 28 września do 2 października uczniowie Gimnazjum i Liceum wzięli udział w warsztatach językowych. Ich tematem przewodnim była w tym...

Czytaj więcej
Miasto 44

Miasto 44

Dnia 25 września 2015 r. klasa I Liceum Akademickiego Da Vinci wraz z nauczycielem historii, Panem Maciejem Zbierzyńskim miała okazję obejrzeć w kinie Rialto wstrząsający film w reżyserii Jana Komasy „Miasto 44”. Przed seansem uczniowie...

Czytaj więcej
Szkolny zespół teatralny na scenie podczas deszczowego festynu na Podolanach!

Szkolny zespół teatralny na scenie podczas deszczowego festynu na Podolanach!

5 minut - spektakl wystawiany w czasie Młodej Malty 2015 po raz kolejny odżył na niedzielnym osiedlowo-parafialnym festynie na Podolanach. Naszym aktorom przyszło się zmierzyć z bardzo trudnym warunkami pogodowo - lokalowymi, ale....charyzma...

Czytaj więcej
Dzień dobry, Szkoło!

Dzień dobry, Szkoło!

1 września po raz kolejny powitaliśmy nowy rok szkolny. Wróciliśmy do szkoły wypoczęci i pełni zapału do nauki. Jednak 1 września to nie tylko początek roku szkolnego, ale również rocznica wybuchu II wojny światowej...

Czytaj więcej
Młoda Malta 2015 PODZIĘKOWANIE

Młoda Malta 2015 PODZIĘKOWANIE

W piątek 12 czerwca zakończyła się 2. edycja festiwalu teatralnego Młoda Malta, który organizujemy wspólnie z Collegium Da Vinci oraz Fundacją Vox Artis. W tym roku na naszej scenie wystąpiły...

Czytaj więcej
Młoda Malta 2015

Młoda Malta 2015

W poniedziałek 8 czerwca rozpoczął się międzynarodowy festiwal teatralny Młoda Malta 2015, którego celem jest stworzenie „żywego” forum do pogłębiania wymiany międzykulturowej, przełamywania barier i stereotypów oraz krzewienia postaw tolerancji...

Czytaj więcej
What's up?

What's up?

Zdecydowaliśmy się wznowić gazetkę szkolną. Będzie ona wydawana co miesiąc. W każdym numerze zostaną zawarte nowinki kulturalne. Dowiecie się, co ciekawego dzieje się w Poznaniu oraz w budynku naszej szkoły...

Czytaj więcej
Dzień Chemii w LA

Dzień Chemii w LA

W piątek 15.05. w naszej szkole był Dzień Chemii. Gościliśmy wykładowców Centrum Chemii w Małej Skali z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.Nasi uczniowie pilnie pracowali w czterech grupach warsztatowych...

Czytaj więcej
Pożegnanie klasy III LA

Pożegnanie klasy III LA

W piątek, 24.04 br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele uczelni, rodzice oraz cała nasza szkoła . Młodsi koledzy pożegnali maturzystów w niekonwencjonalny i wzruszający...

Czytaj więcej
Światowy Dzień Teatru

Światowy Dzień Teatru

27 marca to Światowy Dzień Teatru. Z tej okazji nasza szkolna grupa teatralna zorganizowała happening antydyskryminacyjny, który jednocześnie stanowi element tegorocznego festiwalu Młoda Malta. Smok wkroczył w świat ludzi, a...

Czytaj więcej
Studniówka za nami!

Studniówka za nami!

13 lutego 2015 roku klasa III LA świętowała swoje 100 dni do matury. Studniówka rozpoczęła się tradycyjnie wytańczonym polonezem przed gronem wzruszonych rodziców oraz nauczycieli. Po tańcu wszyscy wznieśli toast...

Czytaj więcej
II Marsz Na Tak

II Marsz Na Tak

Pierwszy dzień wiosny to dzień zabawy, radości oraz integracji z niepełnosprawnymi. Nasi wolontariusze z GA i LA wzięli udział w wiosennym marszu dzieci z zespołem Downa -  II Marszu Na...

Czytaj więcej
Świąteczne Skrzydła dla Malawi

Świąteczne Skrzydła dla Malawi

Brzdęk, ostatnia złotówka wpadła do skrzydlatego słoika. Właśnie skończyliśmy liczyć pieniądze zebrane podczas kiermaszu świątecznego! Mamy ponad 1100 zł! Przeznaczymy je na przylot grupy teatralnej z Malawi na nasz festiwal...

Czytaj więcej
Wizyta w Domu Dziecka w Górze

Wizyta w Domu Dziecka w Górze

To dzięki hojności całej społeczności  naszych dwu szkół: gimnazjum i liceum, udało się spełnić marzenia 32 mieszkańców zaprzyjaźnionego domu dziecka niedaleko Jarocina. Naprawdę warto zmobilizować się, by zobaczyć radość i...

Czytaj więcej
Spotkanie z Beatą Petkową

Spotkanie z Beatą Petkową

Da Vinci miało przyjemność gościć maturzystkę, której projekt wygrał praktyczną olimpiadę „Zwolnieni z Teorii”. Beata Petkowa opowiedziała nam o swoim sposobie na skuteczną naukę oraz o tym, jak wyglądało jej...

Czytaj więcej